Korab : Ribnica – Dlaboka Reka – Mal Korab – Golem Korab – Strezimir